Онцгой ивээн тэтгэгч

Code.xyz Logo
Build APIs you need in minutes instead of days, for free.

Хялбар

Та HTML, CSS болон JavaScript аль хэдийн мэддэг үү? Зааварчилгааг уншиж яг одоо хөгжүүлэлтэндээ ашиглаж эхлээрэй!

Уян хатан

Хурдтайгаар хөгжиж маш олон сангуудаар экосистемээ бүрдүүлж байгаа хүчирхэг framework.

Хурдтай

Нийт 20KB min+gzip
Маш хурдан Virtual DOM
Хялбар хөгжүүлэх боломж

Patreon дээрх ивээн тэтгэгчид

Bit VueSchool Vehikl NativeScript

VueMastery Laravel Chaitin HTML Burger FrontendLove Onsen UI Neds Icons 8 VueJobs Tidelift Opteo DevSquad Firestick Tricks Intygrate Passionate People shopware AG VPNRanks Energy Comparison Bacancy Technology BestVPN.co Blokt Cryptocurrency News Y8 DevExpress FASTCODING Inc usave Daily StoreKit
Ивээн тэтгэгч болох!

OpenCollective дээрх ивээн тэтгэгчид

Платинум

Gold

Та өмнөх асуудлуудыг уншиж, манай podcast дээр сонсож болно news.vuejs.org.